ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

    1.1 ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์

จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

    1.2 วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    1.3 วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.).        สาขาวิชา ไฟฟ้า

จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    1.4 วุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.).   สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

0 0 0 8 1 8
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 8
Users This Year : 79
Total Users : 818