ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565

 1. ด้านการจัดการเรียนรู้
  1.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร
  1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
  1.4 สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนดลยี และแหล่งเรียนรู้
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
  1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
 2. ด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
  2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
  2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  2.3 การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา
  2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ
 3. ด้านการพัฒนาและวิชาชีพ
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้
 4. ความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
0 0 0 4 9 3
Users Today : 0
Users Yesterday : 2
Users This Month : 35
Users This Year : 35
Total Users : 493