การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA (ลดเอกสาร ดูจากห้องเรียนจริง)

ในวันที่ 14 กันยายน 2565  นายอรุณ   เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ กาฬสินธุ์  ประธานกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาผลงาน PA  พร้อมด้วย  นายเดชา   กาญจนวงษา   ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  นายประจักษ์   ขุนทอง  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการประเมิน  ทั้งนี้   มีครูที่เข้ารับการประเมินกลุ่มสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย  ดร.ชัยพัฒนพงษ์  ภูสัตย์คำ    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ    นายอธิเจตน์   ทิวะสิงห์   ตำแหน่ง ครู  นายธีรพงษ์   จารุไชย   ตำแหน่งครู   ในการประเมินครั้งนี้ เน้นการดูจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากผู้เรียน  ลดเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์การประเมิน

0 0 0 6 8 8
Users Today : 1
Users Yesterday : 5
Users This Month : 53
Users This Year : 230
Total Users : 688