องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

     ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
            1.ด้านการจัดการเรียนรู้
                1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
                1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
                1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
                1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
                1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
                1.6 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
                       เรียนรู้
                1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
                1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
            2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
                 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
                 2.2 การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษา
                 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
                        สถาน
ประกอบการ
            3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
                 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
                 3.2 มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
                 3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
                        วิชาชีพมาใช้
     ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
             1. วิธีการดำเนินการ
             2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง
                  2.1 เชิงปริมาณ
                  2.2 เชิงคุณภาพ