คำสั่งการปฏิบัติงาน

คำสั่งประจำปี 2564
😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปี 2564
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม กสศ. จิตอาสา ปี 2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 3
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อทักท้วงการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 3

คำสั่งประจำปี 2565
😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปี 2565
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2565
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งครูที่ปรึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และประเมินผลวิชาโครงการปีการศึกษา 2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2564
     😊 การปฐมนิเทศนักศึกษาการออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมโครงเรียนเครือข่ายที่ดำเนินการห้องเรียนอาชีพร่วมกับวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2565

คำสั่งประจำปี 2564
😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปี 2564
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม กสศ. จิตอาสา ปี 2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 3
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อทักท้วงการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 3

คำสั่งประจำปี 2565
😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปี 2565
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2565
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งครูที่ปรึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และประเมินผลวิชาโครงการปีการศึกษา 2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2564
     😊 การปฐมนิเทศนักศึกษาการออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมโครงเรียนเครือข่ายที่ดำเนินการห้องเรียนอาชีพร่วมกับวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2565

คำสั่งประจำปี 2564
😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปี 2564
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม กสศ. จิตอาสา ปี 2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 3
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อทักท้วงการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 3

คำสั่งประจำปี 2565
😊 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปี 2565
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2565
     😊 คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งครูที่ปรึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และประเมินผลวิชาโครงการปีการศึกษา 2564
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2564
     😊 การปฐมนิเทศนักศึกษาการออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมโครงเรียนเครือข่ายที่ดำเนินการห้องเรียนอาชีพร่วมกับวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2565
     😊 คำสั่งแต่งตั้งอบรมเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม 2565

0 0 0 8 0 7
Users Today : 1
Users Yesterday : 0
Users This Month : 6
Users This Year : 68
Total Users : 807