ต้อนรับ ผศ. ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ และ รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมต้อนรับ ผศ. ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ และ รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการมาครั้งนี้เพื่อช่วยหนุนเสริม และให้กำลังใจกับ คณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ติดตามการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และปัจจุบันยังมีนักศึกษาคงอยู่ในระบบ จำนวน 46 คน ไม่มีนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาคบ่ายผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดกิจกรรมกับ “นวัตกร” คือคำศัพท์ใหม่ที่ร่วมกันคิดขึ้นมาแทนคำว่า นักศึกษาทุน ในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากำลังคนที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

0 0 0 8 3 6
Users Today : 0
Users Yesterday : 3
Users This Month : 12
Users This Year : 97
Total Users : 836