Get Adobe Flash player


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล   นายชัยพัฒนพงษ์    ภูสัตย์คำ 

           ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

           สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

          กรม/ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ความสามารถพิเศษ/ผลงานเด่น

    -  การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า หุ่นยนต์

    -  การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์

    -  การเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม PLC

    -  การพัฒนาฐานข้อมูล

    -  พัฒนางานวิจัย  งานวิทยฐานะชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียน Mac Address
ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 หน่วยงานต้นสังกัด
รัฐบาลไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ครูชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาะิการ

Copyright © 2011. All Rights Reserved.