Get Adobe Flash player

ผลงานวิจัย/งานวิชาการ

  - ตัวถอดรหัสสัญญาณเสียง MP3 ด้วย DSK TMS320C31   

  - เครื่องโทรศัพท์ผู้พิการทางสายตา     

   - การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วีดีโอปฏิบัติการประลองโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    แบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง วงจรนับขึ้น-วงจรนับลง ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1

    ที่เรียนรายวิชาดิจิตอลเทคนิค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
    วิชาชีพ วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ ปีการศึกษาพุทธศักราช 2554 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

   - การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการ
    การอาชีวศึกษา

  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูช่างอุตสาหกรรม สังกัด
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  - รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน รหัสวิชา 2105-2105 รายวิชา

    ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียน Mac Address
ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 หน่วยงานต้นสังกัด
รัฐบาลไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ครูชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาะิการ

Copyright © 2011. All Rights Reserved.